Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η διοίκηση της εταιρείας Καρκανιας ΑΕ δηλώνει επίσημα την πολιτική της σχετικά με την κοινωνική ευθύνη,η οποία είναι τεκμηριωμένη, εφαρμόζεται, διατηρείται, διαδίδεται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής της εταιρείας και είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

Η κοινωνική πολιτική ευθύνη της Καρκανιας ΑΕ επικεντρώνεται στη χρηστή διαχείριση της επιχείρησης, στη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής με τους εργαζόμενους, την κοινότητα και την κοινωνία.

Η διοίκηση της Καρκανιάς ΑΕ έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμόρφωση με το σύστημα διαχείρισης για την κοινωνική ευθύνη με την ενεργό συνεργασία της διοίκησης και του διευθυντικού προσωπικού.

Σύμφωνα με την πολιτική αυτή η διοίκηση επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Η προσπάθεια για συνεχή συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001-2008, ΙSO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007.
  • Συμμόρφωση με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους και συμμόρφωση με τα διεθνή μέσα στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης
  • Κατανομή της πολιτικής κοινωνικής ευθύνης σε όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανόμενων των διευθυντικών στελεχών και υπαλλήλων.
  • Υποβολή στην πολιτική κοινωνικής ευθύνης, αν και εφόσον τους ζητηθεί.

Οι στρατηγικοί στόχοι της Καρκανιάς ΑΕ σχετικά με την πολιτική κοινωνικής ευθύνης περιλαμβάνουν:

  • Εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
  • Η προώθηση και η ανάπτυξη μιας κουλτούρας κοινωνικής και εργασιακής ηθικής συμπεριφοράς,ακολουθώντας την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.
  • Συντήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών σχέσεων με τους προμηθευτές και υπεργολάβους ,τους πολίτες και τις τοπικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπειρογνώμονες.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ένα υγιές ξεκίνημα είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες των παιδιών στη ζωή. Γι ‘αυτό δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση στην υποστήριξη των πρωτοβουλιών για τη φροντίδα των παιδιών. Υποστηρίζουμε τα παρακάτω ιδρύματα:

Ελπίδα
Αγκαλιά
Το χαμόγελο του παιδιού

Waste water treatment plants for Municipal Waste

Our company can design from scratch a complete waste water treatment plant project based on the specific needs of the Municipality.

The engineering department can coordinate the construction of the project and the operations department can operate with own personnel for as long as the client wants maximizing the profit of energy saving during the operation and reducing the cost of service due to best operation practices

espa