Πιστοποιήσεις

Η “ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.” λειτουργεί με τις πλέον σύγχρονες μορφές οργάνωσης, παρακολούθησης και ελέγχου των διοικητικών, οικονομικών και επιχειρηματικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 9001:2015.

Τα μηχανήματα που κατασκευάζει έχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE) και ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Είναι πιστοποιημένη με σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στη εργασία ΕΛΟΤ ISO 18001:2007 καθώς και με ISO 14001:2015

01

ISO 14001:2015
Σύστημα
Διαχείρισης Περιβάλλοντος

02

ISO 9001:2015
Σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας

03

OHSAS 18001:2007
Σύστημα Διασφάλισης Υγείας
& Ασφάλειας στην Εργασία

espa