Λειτουργία και Συντήρηση

Τα έργα μας

karkanias wwtp dion
karkanias wwtp dion

Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων των Δήμου Δίου Ολύμπου

Κύριος του Έργου: Δήμος Δίου Ολύμπου
Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.

Οι Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων των Ο.Τ.Α. Νότιας Πιερίας κατασκευάστηκαν στη θέση “Ξηροζηλιανό – Διόδια” στα δυτικά της Ε.Ο. Κατερίνης – Λάρισας, σε έκταση 68 στρεμμάτων που επαρκεί για τις ανάγκες του έτους 2040. Οι μονάδες επεξεργασίας βοθρολυμάτων κατασκευάζονται σε ιδιαίτερο γήπεδο σε απόσταση 250 m περίπου από το κυρίως γήπεδο των εγκαταστάσεων.

Η δυναμικότητα του έργου είναι:

 • Συνολικός ισοδύναμος πληθυσμός: 150.000 κάτοικοι
 • Παροχή λυμάτων και εισροών: 21.000m3/d
 • Παροχή βοθρολυμάτων: 576m3/d
 • Εισερχόμενο φορτίο BOD5: 4.134Kg/d
 • Εισερχόμενα αιωρούμενα στερεά: 5.706 kg/d
waste water λιανοκλάδι

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ – ΥΠΑΤΗΣ

Κύριος του Έργου: ΔΕΥΑ Λαμίας
Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.

Η εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας είναι το σύστημα ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος, βιολογική απομάκρυνση του αζώτου (νιτροποίηση -απονιτροποίηση), καθώς και βιολογική και χημική απομάκρυνση φωσφόρου. Επίσης, υπάρχει μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με φίλτρανση και απολύμανση (χλωρίωση και αποχλωρίωση) των επεξεργασμένων λυμάτων. Για την επεξεργασία της περίσσειας ιλύος (μηχανική πάχυνση-αφυδάτωση) έχει εγκατασταθεί φυγοκεντρικός διαχωριστής ιλύος.

Η δυναμικότητα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λειανοκλαδίου -Υπάτης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των τευχών δημοπράτησης αυτής είναι:

 • Ισοδύναμος πληθυσμός: 10.000 κάτοικοι
 • Παροχή λυμάτων: 2.160 m3/d
waste water λιανοκλάδι
waste water λιανοκλάδι

Λειτουργία και συντήρηση Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Φαρσάλων

Κύριος του Έργου: ΔΕΥΑ Φαρσάλων
Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.

Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φαρσάλων επεξεργάζεται λύματα και βοθρολύματα του Δήμου Φαρσάλων με δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία σε συνθήκες παρατεταμένου αερισμού με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος, καθώς και βιολογική απομάκρυνση του αζώτου (νιτροποίηση -απονιτροποίηση). Ακολουθεί η απολύμανση (χλωρίωση και αποχλωρίωση) των επεξεργασμένων λυμάτων. Για την επεξεργασία (πάχυνση-αφυδάτωση) της περίσσειας ιλύος έχει εγκατασταθεί μηχανικό συγκρότημα τράπεζας πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσας.

Η δυναμικότητα του έργου, όπως προκύπτει από την τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνεται στα συμβατικά τεύχη είναι:

 • Ισοδύναμος πληθυσμός: 16.000 κάτοικοι
 • Παροχή λυμάτων: 4.300 m3/d
 • Παροχή Βοθρολυμάτων: 50 m3/d
 • OΟργανικό φορτίο BOD5: 900 kg/d
 • Αιωρούμενα στερεά εισόδου: 960 kg/d
 • Ολικό άζωτο: 125 kg/d
 • Ολικός φώσφορος: 40 kg/d
karkanias wwtp vipe larissas
karkanias wwtp vipe larissas

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κύριος του Έργου: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.

Αντικείμενο της κάθε σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη Διοίκηση, Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.) της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας, ώστε με τη απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας και διατήρησή της σε υψηλή λειτουργική κατάσταση να επιτυγχάνονται τα όρια στην εκροή των επεξεργασμένων λυμάτων, που προβλέπονται από τη μελέτη του έργου με Μέση ημερήσια παροχή εισόδου (Qμέση) 2.000,00 m3/day.

T Στα πλαίσια των εργασιών περιλαμβάνονται:

 • Παρακολούθηση – λειτουργία και συντήρηση της μονάδας από το προσωπικό της εταιρίας.
 • Συντήρηση και έλεγχος του εξοπλισμού.
 • Λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών έργων με υποσταθμό μέσης τάσης που υποστηρίζει τις μονάδες της εγκατάστασης.
 • Έλεγχος του εγκατεστημένου συστήματος αυτοματισμών.
 • Λειτουργία και συντήρηση του χημικού εργαστηρίου για τη διενέργεια των απαραίτητων επί τόπου εργαστηριακών ελέγχων και αναλύσεων.

Λειτουργία και συντήρηση

Το τμήμα λειτουργίας και συντήρησης της «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. έχει αναλάβει πολλά έργα σε όλη την Ελλάδα.

espa