Στερεά Απόβλητα

Τα έργα μας

landfill kos
landfill kos

ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ

Κύριος του Έργου: Δήμος Κω
Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 2.266.696,69 €

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Νήσου Κω βρίσκεται στην περιοχή «Ματιάδες» που ανήκει διοικητικά στην Κοινότητα Αντιμαχείας του Δήμου Ηρακλειδών.

Η συνολική έκταση του γηπέδου, στο οποίο έχει κατασκευαστεί ο Χ.Υ.Τ.Α. ανέρχεται σε περίπου 215.000m2. Ο Χ.Υ.Τ.Α. χωρίζεται σε δύο Φάσεις, την Α’ Φάση = 42,0 στρέμματα και τη Β’ Φάση =71 στρέμματα. Η Β’ Φάση αναπτύσσεται σε γήπεδο έκτασης 71 στρεμμάτων, ενώ ο ενεργός χώρος όπου γίνεται η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων καταλαμβάνει έκταση 28 στρεμμάτων, ενώ μαζί με την περιμετρική ζώνη καταλαμβάνει έκταση 30,9 στρεμμάτων. Η Β’ Φάση βρίσκεται κατάντη της Α’ Φάσης. Σύμφωνα με τη μορφολογία του ΧΥΤΑ της Β Φάσης και το απορριμματικό ανάγλυφό του, όταν αυτός αναπτύσσεται αυτόνομα προβλέπεται να έχει χωρητικότητα περίπου 435.016m3 που καλύπτει τις ανάγκες διάθεσης των απορριμμάτων για περίπου δώδεκα (11,9) έτη.

Η ανάπτυξη ωστόσο της Φάσης Β’ θα γίνει με συναρμογή της στο ανάγλυφο της υφιστάμενης (Α Φάσης). Επομένως η απόθεση των απορριμμάτων συνεχίζεται με την κάλυψη της επιφάνειας συναρμογής, η οποία έχει εμβαδόν 8.180m2. Η συνολική χωρητικότητα σχεδιασμού μαζί με την συναρμογή είναι ίση με 488.149m3. Επομένως, συνολικά η Φάση Β’ του ΧΥΤΑ θα καλύψει τις ανάγκες διάθεσης των απορριμμάτων για δεκατρία (13,2) έτη (2013-2026). Τα έργα που έγιναν για την επέκταση του ΧΥΤΑ Ν. Κω αφορούν σε:

 • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης της λεκάνης της Β’ Φάσης
 • Έργα στεγάνωσης
 • Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων
 • Έργα διαχείρισης βιοαερίου
 • Έργα διαχείρισης ομβρίων
 • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
 • Έργα οδοποιίας
 • Έργα πρασίνου και άρδευσης
 • Λοιπά έργα υποδομής (οικίσκος Η/Μ, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, πυρόσβεσης,
  ύδρευσης, τηλεελέγχου κλπ)
 • Έργα αποκατάστασης ζημιών στην υφιστάμενη δεξαμενή στραγγισμάτων του
  ΧΥΤΑ
landfill kos
landfill kos

Χ.Υ.Τ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ

Κύριος του Έργου: Δήμος Κω
Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 2.266.696,69 €

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Νήσου Κω βρίσκεται στην περιοχή «Ματιάδες» που ανήκει διοικητικά στην Κοινότητα Αντιμαχείας του Δήμου Ηρακλειδών. Η συνολική έκταση του γηπέδου, στο οποίο έχει κατασκευαστεί ο Χ.Υ.Τ.Α. ανέρχεται σε περίπου 215.000m2. Ο Χ.Υ.Τ.Α. χωρίζεται σε δύο Φάσεις, την Α’ Φάση = 42,0 στρέμματα και τη Β’ Φάση =71 στρέμματα. Ωφέλιμος όγκος της Α Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. είναι 321.289 m3. Τα έργα που έγιναν για την Α’ Φάση του ΧΥΤΑ Ν. Κω αφορούν σε:

 • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης της λεκάνης της Β’ Φάσης
 • Έργα στεγάνωσης
 • Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων (Συλλογή και επεξεργασία)
 • Έργα διαχείρισης βιοαερίου
 • Έργα διαχείρισης ομβρίων
 • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
 • Έργα οδοποιίας
 • Έργα πρασίνου και άρδευσης
 • Λοιπά έργα υποδομής
landfill larisa
landfill larisa

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΨΕΛΗΣ 4 ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κύριος του Έργου: Δήμος Λαρισαίων
Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 3.308.325,86 €

Ο Χ.Υ.Τ.Α. Λάρισας έχει κατασκευασθεί στην περιοχή “Νταουσλάρ”, θέση “Βροντερό” του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραποτάμου του Δήμου Μακρυχωρίου του Νομού Λάρισας, 3 km περίπου ΒΔ του οικισμού Μαυρόλιθος ή Μικρόλιθος του Δ. Δ. Βρυοτόπου. Ο όγκος της Κυψέλης 4 ανέρχεται σε 696.904 m3. Στο έργο πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

 • Εργασίες διαμόρφωσης της Κυψέλης 4
 • Έργα Στεγανοποίησης της Κυψέλης 4
 • Διαμόρφωση απορριμματικού ανάγλυφού της Κυψέλης 4
 • Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων και ομβρίων λεκάνης της Κυψέλης 4
 • Έργα διαχείρισης βιοαερίου της Κυψέλης 4
 • Εργασίες οδοποιίας
kilkis landfill

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Τ.Α ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Κύριος του Έργου: Δήμος Κιλκίς
Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 2.728.154,39€

Ο ΧΤΑ Κιλκίς βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1,1 χιλιόμετρα απο την πόλης του Κιλκίς. Η διαμόρφωση της Αποκατάστασης του ΧΤΑ Κιλκίς έγινε με γνώμονα:

 • α) των χωροταξικών χαρακτηριστικών της άμεσης περιοχής του έργου,
 • β) την έντεχνη, έγκαιρη και αποτελεσματική κατασκευή των έργων αποκατάστασης,
 • γ) τη μέγιστη εδαφοτεχνική σταθερότητα του αποκαταστημένου αναγλύφου και τον έλεγχο των φαινομένων διάβρωσης,
 • δ) τη βέλτιστη περιβαλλοντική προστασία του ΧΑΔΑ (μείωση εισερχομένων ομβρίων εντός απορριμματικού όγκου, δυνατότητα φυτοτεχνικών παρεμβάσεων κλπ)
 • ε) τη δημιουργία ενός αισθητικά αποδεκτού νέου αναγλύφου που να βοηθάει στην προσαρμογή της χαράδρας στις προτεινόμενες χρήσεις

Οι εργασίες που έλαβαν χώρα είχαν σκοπό τη διάστρωση των απορριμμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται έπειτα η ασφαλής έδραση των στρώσεων αποκατάστασης πάνω στο διαμορφωμένο απορριμματικό ανάγλυφο. Τα απορρίμματα βρίσκονταν κατά μήκος μιας έκτασης 32 περίπου στρεμμάτων με το ύψος των απορριμμάτων φθάνει έως τα 17m. Συνοπτικά οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:

 • Η πλήρη εκτέλεση των έργων αποκατάστασης
 • Έργα διαμόρφωσης
 • Έργα στεγάνωσης
 •  Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων
 • Έργα επεξεργασίας στραγγισμάτων
 • Έργα διαχείρισης βιοαερίου
 • Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
 • Έργα υποδομής (δίκτυα υποδομής, οδοποιία, δενδροφύτευση, περίφραξη)

Έργα ΧΥΤΑ

Έχουν αναληφθεί συμβάσεις Μελέτης & Κατασκευής, Λειτουργίας & Συντήρησης για τα παρακάτω έργα.

espa