Υγρά Απόβλητα

Τα έργα μας

karkanias wwtp farsala
karkanias wwtp farsala
karkanias wwtp farsala
karkanias wwtp farsala

Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Φαρσάλων

Κύριος του Έργου: ΔΕΥΑ Φαρσάλων
Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 4.143.683,09 €

Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φαρσάλων επεξεργάζεται λύματα και βοθρολύματα του Δήμου Φαρσάλων με δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία σε συνθήκες παρατεταμένου αερισμού με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος, καθώς και βιολογική απομάκρυνση του αζώτου (νιτροποίηση -απονιτροποίηση). Ακολουθεί η απολύμανση (χλωρίωση και αποχλωρίωση) των επεξεργασμένων λυμάτων. Για την επεξεργασία (πάχυνση-αφυδάτωση) της περίσσειας ιλύος έχει εγκατασταθεί μηχανικό συγκρότημα τράπεζας πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσας.

Η δυναμικότητα του έργου, όπως προκύπτει από την τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνεται στα συμβατικά τεύχη είναι:

 • Ισοδύναμος πληθυσμός: 16.000 κάτοικοι
 • Παροχή λυμάτων: 4.300 m3/d
 • Παροχή Βοθρολυμάτων: 50 m3/d
 • Οργανικό φορτίο BOD5: 900 kg/d
 • Αιωρούμενα στερεά εισόδου: 960 kg/d
 • Ολικό άζωτο: 125 kg/d
 • Ολικός φώσφορος: 40 kg/d
karkanias livade
karkanias livade
karkanias livade
karkanias livade

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ LIVADE ΣΤΗΝ PODGORICA, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Κύριος του Έργου: Deponija D.O.O. Podgorica
Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 1.683.055,00€

Η μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων στο Livade κατασκευάστηκε στη θέση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ. Τα στραγγίσματα θα μεταφέρονται από την υπάρχουσα δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων αρ. 10. Ο σχεδιασμός της μονάδας αποσκοπεί στις εκτιμώμενες ροές εισόδου 80 m3/d και 3,33 m3/h, με δυνατότητα επέκτασης δυναμικότητας έως 120 m3/ημέρα. Τα επεξεργασμένα στραγγίσματα είτε θα ανακυκλωθούν στις κυψέλες των χωματερών είτε θα απορρίπτονται στο δημόσιο σύστημα αποχέτευσης της πόλης της Podgorica. Η παραγόμενη ιλύς μετά την επεξεργασία της θα απορρίπτεται σε μία από τις κυψέλες της χωματερής.

waste water λιανοκλάδι

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ – ΥΠΑΤΗΣ

Κύριος του Έργου: ΔΕΥΑ Λαμίας
Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 2.351.925,20€

Η εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας είναι το σύστημα ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος, βιολογική απομάκρυνση του αζώτου (νιτροποίηση -απονιτροποίηση), καθώς και βιολογική και χημική απομάκρυνση φωσφόρου. Επίσης, υπάρχει μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με φίλτρανση και απολύμανση (χλωρίωση και αποχλωρίωση) των επεξεργασμένων λυμάτων. Για την επεξεργασία της περίσσειας ιλύος (μηχανική πάχυνση-αφυδάτωση) έχει εγκατασταθεί φυγοκεντρικός διαχωριστής ιλύος.

Η δυναμικότητα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λειανοκλαδίου -Υπάτης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των τευχών δημοπράτησης αυτής είναι:

 • Ισοδύναμος πληθυσμός: 10.000 κάτοικοι
 • Παροχή λυμάτων: 2.160 m3/d
waste water λιανοκλάδι
waste water λιανοκλάδι
karkanias wwtp dion
karkanias wwtp dion

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων των Ο.Τ.Α. Νότιας Πιερίας

Κύριος του Έργου: Δήμος Δίου Ολύμπου
Ανάδοχος: ΚΞ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ-ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.-ΗΛΙΟΥ Μ. ΕΔΕ
Προϋπολογισμός: Εκτίμηση 19.822.422€

Οι Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων των Ο.Τ.Α. Νότιας Πιερίας κατασκευάστηκαν στη θέση “Ξηροζηλιανό – Διόδια” στα δυτικά της Ε.Ο. Κατερίνης – Λάρισας, σε έκταση 68 στρεμμάτων που επαρκεί για τις ανάγκες του έτους 2040. Οι μονάδες επεξεργασίας βοθρολυμάτων κατασκευάζονται σε ιδιαίτερο γήπεδο σε απόσταση 250 m περίπου από το κυρίως γήπεδο των εγκαταστάσεων.

Η δυναμικότητα του έργου είναι:

 • Συνολικός ισοδύναμος πληθυσμός: 150.000 κάτοικοι
 • Παροχή λυμάτων και εισροών: 21.000m3/d
 • Παροχή βοθρολυμάτων: 576m3/d
 • Εισερχόμενο φορτίο BOD5: 4.134Kg/d
 • Εισερχόμενα αιωρούμενα στερεά: 5.706 kg/d
karkanias wwtp kos
karkanias wwtp kos

Tertiary treatment of the effluent in the Municipality of Kos island

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

karkanias wwtp lamia
karkanias wwtp lamia

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στην ΕΕΛ Λαμίας

Κύριος του Έργου: ΔΕΥΑ Λαμίας
Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 774.180.00 €

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) έχει κατασκευαστεί σε πεδινή αγροτική περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαμιέων, σε οδική απόσταση περίπου 6 km από το κέντρο της πόλης και 2,5 km από τα όρια αυτής. Η έκταση ανήκει διοικητικά στο Δήμο Λαμιέων και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ροδίτσας και καταλαμβάνει χώρο 54 περίπου στρεμμάτων.

Το αντικείμενο της προμήθειας περιλάμβανε:

 • Την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου προβλεπόμενου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Τις βοηθητικές εργασίες Πολιτικού Μηχανικού για την εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτού.
 • Την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης του νέου εξοπλισμού.
 • Τη λειτουργία του εξοπλισμού για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, από την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών.
 • Τη συντήρηση του εξοπλισμού για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών<./li>
karkanias wwtp filipiada
karkanias wwtp filipiada

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας

Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 2.903.980,00€

Η δυναμικότητα του έργου είναι:

 • Ισοδύναμος πληθυσμός 10.000 κάτοικοι
 • Μέγιστη Παροχή λυμάτων 2.544 m3/d
 • Παροχή Βοθρολυμάτων 60 m3/d

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες:

 1. Φρεάτιο εισόδου λυμάτων – Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης
 2. Μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και δεξαμενή εξισορρόπησης αυτών
 3. Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων (εσχάρωση, αμμοσυλλογή – λιποσυλλογ
 4. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων
 5. Φρεάτιο διανομής προς τις δεξαμενές καθίζησης & δοσομέτρησης κροκιδωτικού διαλύματος χημικής αποφωσφόρωσης
 6. Δεξαμενές τελικής καθίζησης
 7. Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και απαγωγής περίσσειας ιλύος
 8. Μονάδα φίλτρανσης
 9. Μονάδα απολύμανσης – Μεταερισμός
 10. Επεξεργασία ιλύος (Μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση ιλύο
 11. Αντλιοστάσιο στραγγιδίων
 12. Συστήματα απόσμησης των οσμηρών αερίων των μονάδων
 13. Φρεάτιο εξόδου επεξεργασμένων
 14. Κτίρια εξυπηρέτησης-στέγασης των μονάδων
waste water treatment

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΘΑΣΟΥ

Κύριος του Έργου: Δήμος Θάσου
Ανάδοχος: ΚΞ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.-ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΕ
Προϋπολογισμός: 530.000€

Η περιοχή της μονάδας χωροθετείται σε απόσταση περί τα 3,8km ανατολικά – βορειοανατολικά του οικισμού Σκάλας Μαριών του Δήμου Θάσου. Η περιοχή διαμόρφωσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Βοθρολυμάτων βρίσκεται 130μ περίπου ανάντη του οδικού τμήματος μεταξύ του οικισμού Μαριών και Πρίνου.

Η μονάδα επεξεργασίας βοθρολυμάτων αποτελείται κυρίως από προκατασκευασμένες μονάδες. Πρόσθετα περιλαμβάνονται η μονάδα απολύμανσης και το συγκρότημα σηπτικής δεξαμενής και δεξαμενής εξισορρόπησης καθώς και οι χωματουργικές και λοιπές εργασίες για την υποδοχή, τοποθέτηση, σύνδεση και πλήρη λειτουργία των προκατασκευασμένων μονάδων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Η δυναμικότητα της μονάδας, είναι 150m3 βοθρολυμάτων ημερησίως. Με την παραδοχή της χωρητικότητας 15m3 ενός τυπικού βυτιοφόρου, η παροχή αυτή αντιστοιχεί στην υποδοχή 10 βυτιοφόρων ημερησίως.

waste water treatment

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Μώλου

Κύριος του Έργου: Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου
Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 1.442.268,76 €

Η εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας είναι το σύστημα ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος, βιολογική απομάκρυνση του αζώτου (νιτροποίηση – απονιτροποίηση). Επίσης, υπάρχει μονάδα απολύμανσης (χλωρίωσης και αποχλωρίωσης) των επεξεργασμένων λυμάτων. Για την επεξεργασία της περίσσειας ιλύος (μηχανική πάχυνση-αφυδάτωση) έχει εγκατασταθεί φυγοκεντρικός διαχωριστής ιλύος.

Η δυναμικότητα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Μώλου, είναι:

 • Ισοδύναμος πληθυσμός: 4.200 κάτοικοι
 • Παροχή σχεδιασμού: 1.210 m3/d
waste water treatment

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καλλιράχης Θάσου

Κύριος του Έργου: Δήμος Θάσου
Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 1.424.000€

Η Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) θα εγκατασταθεί σε δημοτική έκταση 2.727.21 m2, του οικισμού Καλλιράχης και συγκεκριμένα βρίσκεται 600 μέτρα νοτιοδυτικά του οικισμού και απέχει 1850 m από την εθνική οδό Λιμένα – Λιμενάρια και 2000 μέτρα από τη θάλασσα.

Λαμβάνοντας υπόψη τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής και την τουριστική της ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, επιλέχθηκε η κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 3.000 ισοδύναμων κατοίκων, ώστε να μπορεί να δεχθεί μελλοντικά και τα λύματα της Σκάλας Καλλιράχης και να μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες επεξεργασίας, ιδιαίτερα κατά τις θερινές περιόδους λειτουργίας.

Η μονάδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

 1. Προκατασκευασμένη (compact) μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων
 2. Δεξαμενή εξισορρόπησης
 3. Προκατασκευασμένες (compact) μονάδες βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΒR)
 4. Μονάδα διύλισης με φίλτρο τυμπάνου
 5. Μονάδα απολύμανσης
 6. Επεξεργασία ιλύος
 7. Τελική διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων με αγωγό βαρύτητας σε παρακείμενο ρέμα

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων αστικών αποβλήτων

Η χαρτογράφηση εργασίας από την “ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.” δίνει μια ακλόνητη απόδειξη των υπηρεσιών της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

espa