Στερεά Απόβλητα

Η διαχείριση στερεών αποβλήτων με κατασκευή Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) είναι αντικείμενο που ανέπτυξε η “ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.” από το 1996 και εντεύθεν.

what-we-do-1

We work in the sectors of waste treatment, energy production and waste installations management.

Our clients are municipalities, industries and private sector companies.

Τομείς Εξειδίκευσης

  • Κατασκευή ΧΥΤΑ
  • Αποκατάσταση και λειτουργία ΧΥΤΑ
  • Λειτουργία ΧΥΤΑ
  • Λειτουργία μονάδων αποκατάστασης στερεών αποβλήτων
  • Βιοαέριο
  • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

22

Κατασκευή ΧΥΤΑ, αποκατάσταση, λειτουργία, Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων κ.λπ.

Waste water treatment plants for Municipal Waste

Our company can design from scratch a complete waste water treatment plant project based on the specific needs of the Municipality.

The engineering department can coordinate the construction of the project and the operations department can operate with own personnel for as long as the client wants maximizing the profit of energy saving during the operation and reducing the cost of service due to best operation practices

espa